วันที่ หมวดหมู่ รายการ
8 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง ตำบลโนนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน รายละเอียดตาม ปร.4 ปร.5 และแบบแปลนที่ อบต.โนนกลางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง รายละเอียดตาม ปร.4 ปร.5 และแบบแปลนที่ อบต.โนนกลางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักงานปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง ตำบลโนนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง ตำบลโนนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 1 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง ตำบลโนนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 1 บ่อ
10 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เส้นบ้านหนองมัง - บ้านดอนม่วง รายละเอียดตาม ปร.4 ปร.5 และแบบแปลนที่ อบต.โนนกลางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เส้นทางเข้าที่พักสงฆ์ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสว่าง รายละเอียดตาม ปร.4 ปร.5 และแบบแปลนที่ อบต.โนนกลางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 7 บ้านโคกสว่าง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
16 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านห่องแดง ไป ห้วยระงึม หมู่ที่ ๒ บ้านห่องแดง รายละเอียดตาม ปร.๔ ปร.๕ และแบบแปลนที่ อบต.โนนกลางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เส้นทางเข้าวัด หมู่ 9 บ้านโนนกลาง รายละเอียดตาม ปร.4 ปร.5 และแบบแปลนที่ อบต.โนนกลางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสัง - ห่องแดง รายละเอียดตาม ปร.๔ ปร.๕ และแบบแปลนที่ อบต.โนนกลางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปา บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest