thumbs
นายณัฐธนาวุฒิ ศรีเกลื่อนพากุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

thumbs
นายโทวาท จันดีบุตร
นายช่างโยธา

thumbs
นางสาวสุธนา ธรรมบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)

thumbs
นายอนุสรณ์ สายเสน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

thumbs
นายสุนันท์ ป้อมพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

thumbs
นายพงษ์ศักดิ์ เสนคำสอน
พนักงานจ้างเหมา

thumbs
นายกฤษณชัย สายสิงห์
พนักงานจ้างเหมา

Share on Line
Share on Pinterest