thumbs
นางสาวดวงพร กันยาสาย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

thumbs
นางสาวทิพย์ติพร ใยพรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

thumbs
นางสาวเตือนใจ มั่นการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

thumbs
นายพิพัฒน์พงศ์ ทองภามี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นางบุญปัญญา เคนพรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0944893802
thumbs
นายศิลาวุฒิ แก้วคำกอง
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
0837336015
thumbs
นางสาวอำนวย บัวเงิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานปลัด

thumbs
นายฉลอง เคนมี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

thumbs
นางสาวพรพรรณ มีนะตุลี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

thumbs
นางสาวอัมรินทร์ นาคำมูล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

thumbs
นายประเสริฐ ปรัสพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

thumbs
นางสาวนภาพร สอนคำเสน
คนงานทั่วไป

thumbs
นายชุติเดช สาลี
ผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์

thumbs
นางสาววราพร โลนา
แม่บ้าน

thumbs
นายธีระพล สิงหาเวช
นักการภารโรง

thumbs
นายฉัตรชัย สิงห์ดง
ยาม

thumbs
นางสาวพรรณี โคตพิลา
พนักงานจ้างเหมา

Share on Line
Share on Pinterest