"ชุมชนเข้มแข็ง การเกษตรมีศักยภาพ ประชาชนมีคุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุขตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

 

Share on Line
Share on Pinterest