ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลโนนกลาง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ทั้ง 10 หน่วยเลือกตั้ง

Share on Line
Share on Pinterest