ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

Share on Line
Share on Pinterest