ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

Share on Line
Share on Pinterest