โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดดอนธาตุ ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

Share on Line
Share on Pinterest