โครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

โครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

โครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563

Share on Line
Share on Pinterest