โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางฝ่ายพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ซึ่งนำโดย รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ พนักงานส่วนตำบลและประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ พุทธสถานราชธานีอโศก มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Share on Line
Share on Pinterest