โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) ตั้งที่ หมู่ 10 ตำบลโนนกลาง       อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

Share on Line
Share on Pinterest